Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATICI VE İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

 

1.1. İşbu Satıcı ve İş Ortaklığı Sözleşmesi’nin ( “Sözleşme”) tarafları,

a) Salarha beldesi Atatürk caddesi Müderrisler mahallesi no:23/A Merkez/RİZE adresinde mukim Lezzet Sofrası (“LS”)  ve

b) www.yoreyeozgu.com internet sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı veya Yöreye Özgü’ye yayınlattığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri Platform’da satışa arz eden tüzel veya gerçek kişidir (“Satıcı”).

1.2. İşbu Sözleşme kapsamında LS ve Satıcı, ayrı ayrı “Taraf” ve beraber “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2. TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme’de yer alan;

a)  Platform: LS'nin sahip olduğu www.yoreyeozgu.com internet sitesini ve/veya mobil uygulamayı,

b) LS: www.yoreyeozgu.com internet sitesinin ve mobil uygulamanın faaliyetlerini yürüten Salarha beldesi Atatürk caddesi Müderrisler mahallesi no:23/A Merkez/RİZE adresinde mukim Lezzet Sofrası,

c) Alıcı(lar): Platform üzerinde ilanı yayınlanan ürün ve/veya hizmetleri satın alan  kullanıcıları,

d) Satıcı(lar): Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı veya LS'ye yayınlattığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri Platform’da satışa arz eden tüzel veya gerçek kişiyi,

e) Sanal Mağaza: LS'nin Platform üzerinde işbu Sözleşme’de belirtilen hükümlere uygun olarak Satıcılar’a tahsis etmiş olduğu veya Satıcılar’ın ürün ve hizmetlerin satışına yönelik ilanlarını yayınlayabilme veya LS'ye yayınlatabilme imkanına sahip oldukları sanal alanı,

ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Platform üzerinde LS tarafından sunulan hizmetlerden Satıcılar’ın yararlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

4. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

LS, Alıcı ile Satıcı’yı buluşturan bir pazar yeri platformu olarak faaliyet göstermekte ve işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya Platform üzerinde ilan yayınlama ve ürün ve/veya hizmet satma hakkı vermektedir. İşbu Sözleşme LS ile Satıcı arasında akdedilmiş olup; sadece taraflar arasında bağlayıcıdır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Satıcı, Platform üzerinde gerçekleştireceği ilan ve satış işlemlerinden, Alıcılar’a karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.


5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. LS, Satıcı’nın kendi içeriklerini oluşturarak ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabileceği, Platform üzerinden kullanıcılar ile haberleşebildiği ve ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin yorum ve geri dönüşler alabildiği bir platform oluşturmaktadır. LS ayrıca, Satıcı’nın oluşturduğu ilan içeriklerini Platform’un ana sayfasında, çeşitli sosyal medya mecralarında ve diğer elektronik ortamlarda yayınlatarak reklam ve tanıtım desteği sağlayacaktır. LS bu hizmetlerine karşılık, Satıcı’dan komisyon ücreti ve/veya ilan, reklam ve tanıtım ücreti almaya hak kazanacaktır.

5.2. Kişilerin satıcı olabilmesi için öncelikle Platform’a üye olmaları ve Üyelik ve Kullanıcı Şartları Sözleşmesi’ni onaylamaları gerekmektedir. Satıcı adayları, Platform’a üye olduktan sonra “Satıcı” sıfatını kazanabilmek için LS'ye başvuracaktır. Satıcı adayları, başvurularını yaparken LS tarafından istenilen bilgi ve/veya belgeleri tam ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür. LS, başvuru sürecinde her zaman satıcı adayından ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkına sahiptir.

5.3. Başvurusu kabul edilen satıcı adayı, Platform’da bulunan üyelik formunu tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracak ve Satıcı niteliğini haiz olacaktır. Kişi, başvuru sırasında yanlış veya eksik bilgiler vermesiyle nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olacağını beyan ve kabul eder.

5.4. Satıcı; kendisi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında üyelik formunda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem LS nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.

5.5. Satıcı temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde LS'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirime göre LS'nin Satıcı’nın üyelik işlemini askıya alma veya iptal etme hakkı saklıdır.

5.6. Satıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.7. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için LS ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Satıcı, Platform’da yayınladığı veya LS aracılığı ile yayınlattığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olacaktır. LS, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmesi sebebiyle aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haizdir. Bu sebeple LS, Satıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmayacaktır.

5.9. Satıcı, Platform ve Sanal Mağaza’da satılması yasak ürünlere ilişkin ilan vermeyeceği, bu ürünleri satışa çıkarmayacağını ve satmayacağını, aksi takdirde sorumluluğunun bizzat kendisine ait olacağını ve LS'nin uğrayabileceği tüm zararları karşılamakla yükümlü olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Yasaklı ürünler, aşağıda ürünler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca satılması izin verilmeyen ürünlerdir:

  • Alkollü içecekler,
  • Tütün mamülleri, sigaralar ve elektronik sigaralar,
  • Çalıntı ürünler,
  • Sahte veya taklit ürünler,
  • Son kullanma tarihi geçmiş ürünler,
  • Promosyon ürünler,
  • Üçüncü kişiye ait tescilli marka olan ürünler,
  • Pornografik içerikli ve yetişkinlere özel ürünler,
  • Sertifikasız tohumlar,
  • Alım ve satımı kamu kurum ve kuruluşların iznine tabi olan ürünler.

5.10. Satıcı, Platform’da ilan verdiği ve sattığı tüm ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi ve güvenliğinden sorumludur. Satıcı ürün ve/veya hizmetleri zamanında teslim etmekle/ifa etmekle ve bunlarla beraber ürünlerin son kullanma tarihi bilgisini içeren etiketini, ve varsa garanti belgeleri, sertifikaları ve kullanım kılavuzları,  ve satışa ilişkin fatura veya perakende satış fişini ve yasal mevzuat uyarınca gerekli diğer belgeleri Alıcı’ya ulaştırmakla yükümlü olacaktır.

5.11. Satıcı; yayınladığı ilanlar, içerikler veya sattığı ürün ve/veya hizmetler sebebiyle LS, Alıcılar veya üçüncü bir kişiyi zarara uğratması halinde, bu zarar(lar)ı LS'nin ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul eder. LS'nin bu zararlar dolayısıyla üçüncü kişilere yaptığı ödemeleri Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

5.12. Satıcı, Alıcı ile arasındaki mesafeli satış sözleşmesi ve Alıcı’nın tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Alıcı’nın istek ve şikayetlerini mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğini kabul ve beyan eder.

5.13. Alıcı, ürün iade talebi için Satıcı’ya başvurması halinde Satıcı derhal başvuruyu inceleyecek ve iade işlemini kabul veya ret ettiğini Platform üzerinden Alıcı’ya iletecektir. Satıcı ürün iade işlemini kabul etmesi halinde derhal LS'ye bildirimde bulunacak ve LS Alıcı’nın ödediği bedeli iade etmekle yükümlü olacaktır. LS'nin iade işlemine ilişkin Alıcı ile Satıcı arasındaki iletişimleri takip etme ve süreci denetleme hakkı saklıdır.

5.14. Satıcı, Alıcı ile Platform üzerinden sözleşme akdedecek olup; söz konusu ticari faaliyetlerini platform üzerinden yürütecektir. Satıcı, Alıcı ile platform dışında satış işlemini gerçekleştirmeyecek ve Alıcı’nın kendisiyle platform dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksi takdirde LS, bu şekilde yapılan satışlardan işbu Sözleşme’deki ücrete ilişkin hükümler uyarınca komisyon ücreti talep edebilecektir.

5.15. Satıcı, üçüncü kişi bir tedarikçi kullanarak ürün ve/veya hizmetlerini satış arz etmesi ve satış işlemleri yapması durumunda bu işlemlerden dolayı tedarikçi ile müştereken sorumlu olacaktır.   

5.16. Satıcı, Alıcı’nın ürün ve/veya hizmetini teslim etmek/ifa etmek ve/veya Alıcı’ya fatura düzenlemek gibi satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere Alıcı’nın ad, soyad, adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini işleyebileceğini ve bu durum dışında Alıcı’nın kişisel verilerini toplayamayacağını veya işleyemeyeceğini beyan ve kabul eder.

5.17. LS, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. LS, bu bilgileri hizmetlerin tam ve gereği sağlanması, istatistiki analiz ve değerlendirilmelerin yapılması,LS'ye, iş ortaklarına veya iştiraklerine ait faaliyet ve uygulamalarının reklamı yapılması, pazarlanması veya ilan verilmesi amacıyla kullanabilecek ve yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Satıcı, kendisine ait bilgileri işbu madde hükmüne göre LS tarafından kullanılmasına ve paylaşılmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

5.18. Satıcı’nın ilan verdiği ve satış arz ettiği ürün ve/veya hizmetlere veya Platform’da gerçekleştirdiği her türlü işlemlere ilişkin herhangi bir soruşturma, icra veya davanın ortaya çıkması ya da çıkabilecek olması veya yetkili makamların talebi halinde LS'nin talep ettiği tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul eder. 

5.19. LS'nin, Satıcı’nın hesabını herhangi bir sebeple askıya alması, kapatması veya Satıcı’yı bir daha LS'nin platformlarına almamak üzere kara listeye alması halinde, Satıcı başka bir kullanıcı hesabı açarak Platform’a üye olamayacaktır. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması halinde Satıcı derhal üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

5.20. Satıcı, tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik ve materyallerin sisteme zarar verecek virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı ve benzeri unsurlar içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını ve LS tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.21. LS, Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu sebeple LS, sunulan hizmetleri ve içerikleri herhangi bir bildirim veya tazminat yükümlülüğü bulunmadan her zaman değiştirebilecek, kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tarafların erişimine kapatabilecek veya silebilecektir. LS güvenlik ve yasal mevzuat gereği Platform üzerinde gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişim trafiğini izlemek kontrol etmek ve saklamakla yükümlü olacaktır.

5.22. LS, Platform üzerinde, üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar verebilecektir. Burada sunulan hizmetler veya ürünler, LS'nin incelemesine tabi olmayıp, LS bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Bu başka sayfaların içeriğini görmek veya buralardaki hizmetten yararlanmak, tamamen Satıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki talepler LS'ye yöneltilemeyecektir.

6. ÖDEME

6.1. Satıcı tarafından satılan ürün ve/veya hizmetlerin bedelleri LS'nin banka hesabına aktarılacaktır. LS, banka hesabındaki bu satış bedellerini bir sonraki ayın ilk 10 günü içerisinde Satıcı’nın hesabına transfer etmekle yükümlüdür. LS bu bedelleri Satıcı’ya transfer etmeden önce her ürün ve/veya hizmet bedelinden kararlaştırılan oranda (en  az %15 + KDV oranında)  hizmet bedeli (komisyon) ve satıcının belirleyeceği hizmetlerin bedelini alacak ve kalan tutarı Satıcı’nın hesabına transfer edecektir.

6.2. Satıcı, yaptığı satış işlemlerinin LS tarafından kontrol edilebilmesi ve ürün/hizmet siparişi ve kargo takibinin yapılabilmesi için panel üzerinden gerekli bildirimleri yapacaktır.  LS'nin satılan ürün ve/veya hizmet bedelini Satıcı’ya aktarabilmesi için,  ürün ve/veya hizmetin Satıcı tarafından belirtilen niteliklere uygun ve ayıpsız olarak Alıcı’ya teslim edildiğinin teyit edilmesi gerekmektedir.

6.3. LS, Satıcı ile kararlaştırdığı tarifeler üzerinden Satıcı’nın oluşturduğu ilan içeriklerini Platform’un ana sayfasında, çeşitli sosyal medya mecralarında ve diğer elektronik ortamlarda yayınlamak üzere reklam ve tanıtım desteği sağlayacaktır. Satıcı bu reklam ve tanıtım ücretini ayın ilk 10 günü içerisinde LS'ye ödemekle yükümlü olacaktır.

6.4. Satıcı’nın, Platform’da belirtilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak veyahut zamanında ürün ve/veya hizmeti teslim edememesi/ifa edememesi nedeniyle Alıcı’nın ürün ve/veya hizmetlerin iade etmesi veya satış işlemini iptal etmesi halinde, LS Satıcı’dan aldığı komisyon ücretini iade etmeyecektir.

6.5. Satıcı, Platform üzerinden aldığı siparişlere istinaden gerçekleştirdiği kapıda ödemeli satışın bedeline karşılık kararlaştırılan süre içerisinde ve bedel oranında LS'ye hizmet bedeli ya da komisyon olarak ödemekle yükümlüdür.

6.6. Satıcı, Alıcı'dan tahsil etmiş olduğu kargo ücretini anlaşmalı olduğu kargo firmasına vermekle yükümlü olduğunu ve bu işlemin muhatabının LS olmayacağını beyan ve kabul eder.

6.7. Satıcı, Platform üzerinden yapacağı ürün/hizmet satışları için belirlediği bedellerin kendi mağazasında ya da internet sitesinde belirlediği bedelden fazla olmayacağını taahhüt eder.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

7.1. İşbu Sözleşme, imzalanması veya elektronik ortamda onaylanması ile yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerli olacak ve sürenin sona ermesinden en geç 3 (üç) gün önce taraflarca yazılı olarak feshedilmedikçe birer yıllık periyotlarla kendiliğinden devam edecektir.

7.2. Taraflardan biri, herhangi bir sebebe dayanmaksızın en geç bir (1) ay önceden yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir tazminat ödemeden işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir. Sözleşmenin LS tarafından bu şekilde feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar LS tarafından sunulan hizmetlere ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca tarafların ilişkisini etkileyecek olup; Satıcı’nın Platform veya Sanal Mağazası üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılar’a karşı tüm sorumlulukları devam edecektir.

7.3. Satıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerine, Platform’da belirtilen kurallara ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı davranması halinde, LS işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirim veya tazminat yükümlülüğü bulunmadan tek taraflı derhal feshedebilecek, Satıcı’nın üyeliğini askıya alabilecek veya iptal edebilecektir.

7.4. Satıcı işbu Sözleşme’nin hükümlerden biri veya birkaçını ihlal etmesi sonucu LS, LS çalışanları ve yöneticileri ve diğer Kullanıcılar’ın ve Satıcılar’ın uğradığı maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve LS'nin yapmış olduğu tüm masrafları, harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, LS'nin ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul eder. 

8. FİKRİ MÜLKİYET

Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılım PiyerSoft'a aittir.  Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  Satıcılar tarafından izinsiz kullanılamayacak, iktisap edilemeyecek ve değiştirilemeyecektir.

9. GİZLİLİK

Satıcı, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında LS hakkında edindiği ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “gizli bilgi’’ olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 yıl boyunca gizli bilgi olarak değerlendirilecektir. LS yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Satıcı’nın kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, işbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde Rize Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

11. MÜCBİR SEBEP

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt gibi haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır.

 

12. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden bir veya birkaçının yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz ya da geçersiz hale gelmesi halinde Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.

İşbu Sözleşme, Satıcı’ya kendisinin seçmiş olduğu iletişim kanalı üzerinden bildirimde bulunmak suretiyle, LS tarafından her zaman değiştirilebilir, güncellenebilir veya iptal edilebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade eder.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul eder.

LS'nin grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devretmeyeceğini kabul ve beyan eder.

LS'nin işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını süresinde kullanmaması veya gecikmeli olarak kullanması, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

On iki (12) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Satıcı tarafından imzalanması veya elektronik ortamda onaylanması ile yürürlüğe girmiştir.